Blog
eventi...cultura....

Un testo scritto stasera, per il mio onomastico, per ricordare che una volta ad Alberobello si preparavano i Falò di San Giuseppe e si festeggiava insieme. Quanto era bella quella atmosfera ! Quante cose belle accadevano... La gente dei quartieri condivideva qualcosa e tutti insieme si festeggiava per San Giuseppe e per anticipare la Primavera. Era Meraviglioso. Oggi non sarebbe possibile farlo a causa dell'emergenza per il #Coronavirus , ma un giorno torneremo a farlo. Ne sono sicuro !

 

Un testo scritto stasera, per il mio onomastico, per ricordare che una volta ad Alberobello si preparavano i Falò di San Giuseppe e si festeggiava insieme. Quanto era bella quella atmosfera ! Quante cose belle accadevano... La gente dei quartieri condivideva qualcosa e tutti insieme si festeggiava per San Giuseppe e per anticipare la Primavera. Era Meraviglioso. Oggi non sarebbe possibile farlo a causa dell'emergenza per il #Coronavirus , ma un giorno torneremo a farlo. Ne sono sicuro !

 

C' t chiem Gsepp tu l'ha sapè
APR i recchie i tu sè purcè:
C t salut'n da tutt i vann
I t chiam'n pour d tutt i manèr
Tu t'ha stè attient a capí a c n'er!

G'sepp, Peppin , S'ppudd, Pinucc,
Peppe, Peppuzz, Seppin, Peppuc

I nan t 'ngazzè c pour si zien
Purcè u Z'Pepp s'rvai a cachè ...
Cur Ca serv è c sè vulè 'bben
ca u fucarazz po' u può app'ccè !

I uagnoun d tutt i quartier
accugghier'n i zepp'r
salmend'r, stozz'r i ciupp'ner,
i tutt cur ca s'asc'quai'
i quanta sarc'n s'rver'n
P fè u fucarazz !
Ma u fuoc d sal'mendr
Er u chiù d luss
Purcè mandnai'
p tutt a nuttet
I pour fin all'Annunziet !

Ma t'era stè attient,
era fè a guardi'
Purcè i uagnunastr
d l'alt quartier
t'app'ccer'n u fuoch
i s n fuscer'n p fart d'spiett preim du scour

I s n sciai' all'ari'
a fateich d s'mmèn

I er uagnaun
I C succ'dai' cumm m'arraggiai' !
ma i v'cchiariedd nan s 'ngazzer'n

Anz.. r'dèr'n
purcè mumú u ste asp'ttenn
p cosc i spunzèl
I cic'r... I patèn
I ciò ca t'ner'n
sott a c'nesc !

Tutt purter'n quacchi 'ccaus
I cur c'assai'
s m'ttai 'nziem i s spartai' suozz
ca eran mangè tutt chir ster'n

I Pour chir ca stè passer'n
Pour i forestier
Ca nient saper'n ci è ca er
U fucarazz d San G'sepp
Ogni ann a Iarubbedd:
a fest d l'uosp't

D c stai' ... Stai

I Nan er chess a stori' du Sant' ?

"Ciò ca Dei vol ...cur i' agghia fè
i tutt i cr'stien ca ten'n fem
ricc o povriedd
so tutt ugual,
sò tutt accumm a mai'
Ten'n u cor i ten'n i feil...
i pour p lor na caus am'acchiè!"

Tutt S'appicc'n
Tutt s stut'n
c vol tiemb ...
accumm a stu fuoch
ca nu steim a fè...
Camp'n picc o dur'n assè
ciò ca rummen
È sc'kitt u r'cuord
d chir ca sap'n
Ca è bell abbrazzè!

E di malacarn
ca pour n stann,
nan t 'ngar'chè...
Ca u ciel è grann
i preim o dopp
l'hanna paghè
quann è ver Ca ven crè!

Tatanunn d'sciai :
"Fè ben i scuord
fè mel i pienz !"
ca "L'acqu ca nan è fatt
'nciel stè !

Mè... mu è orari'
S'è fatt na certa...
fammi sci cuchè
ca u Saul è scr'sciout
i mu ven crè
Cu saul mi azè
p sci a fadghè...

Io pour cuss'ann
stu fuoch u sò vist

Grazie, San G'sè !

Questo è il testo nel mio dialetto alberobellese

Giuseppe Matarrese